Si

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE amb CIF G63494793 i domicili social en PLAZA DE LES GLORIES CATALANES 37 PLANTA -1 08018 BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert
En ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE li informem que els tractaments son necessaris per dur a terme la correcte relació jurídica entre vostè i ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecto del present contracte.
ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@estudidelmoble.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.